«Güneşli bahar»

Hojalyk jemgyýeti

pochta

Elektron poçtamyza ýazyň:

tmgb1@yandex.ru

phone

Bize jaň ediň:

+99365717129
+99361507887

airplane

«Guneşli bahar» HJ

TÜRKMENISTANYŇ GÜMRÜK POSTLARYNDA GÜMRÜK TAÝDAN RESMILEŞDIRMEK – ÇALT, ÝOKARY HÜNÄRLI WE ARZAN.

Ýükleriň ähli görnüşlerini amatly bahalardan gümrük taýdan resmileşdirmek.

0

ýyllyk iş
tejribesi;

0

sany esasy ugur;

0

-den

gowrak
haryt
deklarirlendi.

«Guneşli bahar» HJ gümrük dellalçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek bilen 8 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär. Işimiziň iň möhüm ugry – müşderilerimize amatly baha şertleri we işiň ajaýyp hiliniň kepillikleri bilen ygtyýarly gümrük wekiliniň hyzmatlaryny bermekden ybaratdyr.
Islendik haryt önümini ähli gümrük amallarynda we düzgünlerinde resmileşdirmek üçin biziň hünär şahadatnamalaly we köp ýyllyk iş tejribeli bolan ýokary derejeli hünärmenler tarapdan ýerine ýetirilýär.

Sorag bermek, jaň etmek ýa-da ýüz tutmak üçin düwmä basyň:

ýa-da telefon arkaly jaň ediň: +99365717129; +99361507887

Biz Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminalynda, Aşgabat şäheriniň merkezi gümrük terminalynda we beýleki gümrük edaralarynda dürli gümrük düzgünlerinde gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hyzmatlaryny ýerine ýetirýäris:

Import/eksport;

Wagtlaýyn alyp gitmek;

Gümrük üstaşyry;

Reimport / Reeksport;

Gümrük çäginde / daşynda gaýtadan işlemek;

Ýok etmek;

Gümrük ammary;

Döwletiň haýryna ýüz öwürmek;

Erkin dolanyşyga goýbermek;

Paçsyz söwda;

Wagtlaýyn getirmek;

Başga ýörite gümrük düzgüni.

Biziň Tejribeli gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmenlerimiz size aşakdaky meseleler boýunça mugt maslahat bererler:

Geleşigi resmileşdirmek;

INCOTERMS laýyklykda getirme şertleri;

Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin resminamalar;

Gümrük töleglerini hasaplamak;

DYIHN kodlaryny saýlamak;

Ygtyýarnamalar, inwoýslar, sertifikatlar;

Türkmenistanyň we getirilýän ýurtlaryň gümrük kanunçylygynyň düşündirilişi we başgalar.

Gümrük amallarynda biziň üçin “boş ýerler” ýok.
Biz SizeAMATLY BAHALARY hödürleýäris
– hemme zat aç-açan, aramyzda araçy ýok, gizlin töleg ýok.
money

Şol bir wagtyň özünde, işgärlerimiziň ýokary hünäri we giň tejribesi netijesinde, ähli zerur amallaryň AŇRYÇÄK DEREJEDE ÇALT ýerine ýetiriljekdigini kepillendirýäris.

Mundan başga-da, biz

 ÄHLI AMALLARYŇ DOLULYGYNA KANUNYLYGYNY kepillendirýäris 

bu bolsa gümrük taýdan resmileşdirilen harytlary mundan beýläk ulanmagyň dowamynda ähli meseleriniň ýüze çykmagyny dolulygyna ýok eder.

Şeýle hem örän möhüm zat – gümrük amallarynyň ählisini dolulygyna kabul edip, SIZI ÄHLI ALADADAN WE GAÝGYDAN DYNDARARYS, şeýlelik bilen, Siziň wagtyňyzy, puluňyzy tygşytlarys.

Sorag bermek, jaň etmek ýa-da ýüz tutmak üçin düwmä basyň:

ýa-da telefon arkaly jaň ediň: +99365717129; +99361507887

Gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça
Hyzmatlaryň sanawy:

Ygtyýarlylandyrylan gümrük wekili – islendik ýükleri we düzgünleri gümrük taýdan resmileşdirmek;

Gümrük taýdan resmileşdirmek;

Çalt zaýalanýan harytlary çalt hasaba almak;

Wagtlaýyn getirmegiň / çykarmagyň düzgünlerini hasaba almak;

Üstaşyr gümrük resmileşdirmesi;

Gümrükde dellalçylyk hyzmatlary;

Siziň üçin islendik gümrük edaralasynda deklarasiýany düzmek we ibermek;

Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin sertifisirleme we rugsat beriji resminamalar;

Aşgabat şäheriniň gümrük postlarynda harytlary gümrük taýdan resmileşdirmek we başga-da köp zatlar.

Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek peýdaly?

GÜMRÜK TAÝDAN RESMILEŞDIRMEGIŇ AMATLY BAHASY

Aç-açan nyrhlar we gizlin töleg ýok.

ÄHLI GÜMRÜK AMALLARYNY ÇALT GEÇIRMEK.

Girdejiňiziň artdyrmagyna sebäp boljak ýüküňiz bazara has çalt çykar we / ýa-da önümçilik işine goşular.

ÄHLI GÜMRÜK DÜZGÜNLERINDE RESMILEŞDIRMEK

Ahli gümrük düzgünlerinde islendik gümrük amallarynyň resmileşdirilmegi..

GÜMRÜK TAÝDAN RESMILEŞDIRMEGIŇ DOLULYGYNA KANUNYLYGY

Işgärlerimiz Türkmenistanyň kanunçylygynyň we halkara kanunçylygynyň ähli düzgünleriin we soňky üýtgeşmelerini gowy bilýär we hökmany suratda göz öňünde tutýar. Şonuň üçin gümrük taýdan resmileşdirilen harytlary mundan beýläk ulanmakda hiç hili kynçylyk çekmersiňiz.

MUGT MASLAHAT

Gümrük taýdan resmileşdirmek bilen baglanyşykly islendik meselede işgärlerimiz size mugt maslahat berer.

8 ÝYLDAN GOWRAK IŞ TEJRIBESI

Işgärlerimiziň köpýyllyk tejribesi we ussatlygy (olaryň her biriniň ýöriteleşdirilen ýokary bilimi we 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bar) ähli gümrük amallarynyň çalt we kynçylyksyz geçmegini kepillendirýär.

Bir näçe halkara awiakompaniýalary we logistika ulgamlary biziň hyzmatdaşlarymyzdyr.

Sorag bermek, jaň etmek ýa-da ýüz tutmak üçin düwmä basyň:

ýa-da telefon arkaly jaň ediň: +99365717129; +99361507887

«Güneşli bahar»

Hojalyk jemgyýeti

adres

Biziň salgymyz:

744000 Aşgabat ş, 3-nji km. Anew-Daşoguz aýlaw ýoly, Halkara gümrük terminalynyň binasy, 1 gat, of. 210

pochta

Elektron poçtamyza ýazyň:

tmgb1@yandex.ru

phone

Bize jaň ediň:

+99365717129
+99361507887